Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Procedura

Procedura zmiany sprzedawcy

Od początku 2007 r. obowiązują nowe Instrukcje Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnych.
Zawierają one jednoznaczny i obowiązujący w całym kraju dziesięciopunktowy algorytm zmiany sprzedawcy energii elektrycznej:

  1. Przyjęcie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) zgłoszenia zmiany sprzedawcy od odbiorcy oraz od nowego sprzedawcy. Sprzedawca może dokonać zgłoszenia w imieniu odbiorcy na podstawie jego upoważnienia do złożenia takiego zgłoszenia.
  2. Powiadomienie przez OSD odbiorcy oraz nowego sprzedawcy o przyjęciu lub odrzuceniu zgłoszenia zmiany sprzedawcy w ciągu 2 dni roboczych od daty otrzymania zgłoszeń od wszystkich stron umowy sprzedaży.
  3. Rozwiązanie dotychczasowej umowy pomiędzy odbiorcą i spółką dystrybucyjną oraz zawarcie przez Operatora Sieci Dystrybucyjnej (OSD) urmowy dystrybucyjnej z odbiorcą.
  4. Zawarcie przez OSD umowy dystrybucyjnej z nowym sprzedawcą.
  5. Zawarcie pomiędzy OSD i odbiorcą umowy o bilansowanie. Umowa ta będzie aktywna w dwóch przypadkach: jeżeli odbiorca wskaże OSD jako podmiot odpowiedzialny za bilansowanie, albo wtedy kiedy podmiot wskazany przez odbiorcę zaprzestanie działalności jako uczestnik rynku bilansującego (URB). Odbiorca korzystający z zasady TPA może więc zdecydować, że jego bilansowaniem zajmie się albo OSD, nowy sprzedawca energii, albo inna firma uczestnicząca w rynku bilansującym.
  6. Jeśli odbiorca korzystający z zasady TPA zawarł umowę o bilansowanie z innym niż OSD uczestnikiem rynku bilansującego, odbiorca oraz uczestnik rynku bilansującego (czyli podmiot odpowiedzialny za jego bilansowanie handlowe) zgłaszają pisemnie do OSD informację o zawarciu umowy bilansowania handlowego. Uczestnik rynku bilansującego może dokonać zgłoszenia w imieniu odbiorcy na podstawie jego upoważnienia do złożenia takiego zgłoszenia.
  7. Zawarcie umowy dystrybucyjnej pomiędzy OSD, a uczestnikiem rynku bilansującego odpowiedzialnym za bilansowanie handlowe odbiorcy.
  8. Spełnienie wymagań zawartych w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej związane m.in. z zasadami ustanawiania i zmiany podmiotów odpowiedzialnych za bilansowanie handlowe odbiorcy oraz terminów i rodzajów umów zawieranych w związku ze zmianą sprzedawcy.
  9. Przypisanie tzw. fizycznego punktu pomiarowego (FPP), czyli licznika danego odbiorcy do nowego sprzedawcy. OSD powiadamia zarówno nowego jak i dotychczasowego sprzedawcę o dokonaniu zmian w rejestracji fizycznych punktów pomiarowych, najpóźniej 5 dni przed wejściem w życie nowej umowy sprzedaży.
  10. Odczyt układu pomiarowo-rozliczeniowego danego odbiorcy na dzień wejścia w życie nowej umowy sprzedaży, maksymalnie 5 dni po wejściu w życie nowej umowy oraz przekazanie danych pomiarowych odbiorcy oraz nowemu i dotychczasowemu sprzedawcy.