Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Planowanie

Prawo Energetyczne wskazuje na trzy równoważne dokumenty, które stanowią podstawę prawidłowego procesu rozwoju gminy:

1. Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego
2. Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe
3. Plan zagospodarowania przestrzennego

Planowanie energetyczne