Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Kierunek

KierunekWskazanie kierunków rozwoju energetyki na terenie gminy przyczyni się do:

 • podniesienia konkurencyjności gminy dla potencjalnych inwestorów, co skutkować będzie powstaniem nowych miejsc pracy,
 • wyprzedzenia przygotowania infrastruktury na terenach rozwojowych,
 • uniknięcia powielania wielonakładowych inwestycji i ponoszenia nakładów na zbędna infrastrukturę techniczną,
 • obniżenia kosztów eksploatacyjnych i budowy lokalnej zdecentralizowanej energetyki,
 • zapewnienia niezawodności i wysokiej sprawności dostaw energii do odbiorcy,
 • rozwoju i modernizacji systemów przesyłowych i dystrybucyjnych.

Obniżenie kosztów rozwoju społeczno – gospodarczego poprzez:

 • wykorzystanie lokalnych zasobów paliw i energii,
 • wskazanie przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii,
 • wykorzystanie nadwyżek energii istniejących w systemie, w tym również z terenu sąsiednich gmin,
 • zaspokojenie potrzeb mieszkańców po najniższych kosztach, przy wysokiej jakości świadczonych usług przesyłowych i dystrybucyjnych.

Aktywizacja społeczności do wykorzystania miejscowych zasobów paliw i energii, w tym energii odnawialnej poprzez:

 • wskazanie możliwości racjonalnego wykorzystania lokalnych zasobów energii,
 • zaktywizowanie małych przedsiębiorców do wytwarzania energii w OZE dla potrzeb własnej działalności gospodarczej,
 • wprowadzenie i wykorzystanie upraw roślin wysokoenergetycznych do produkcji energii z biomasy,
 • wykorzystanie biogazu z miejscowych wysypisk odpadów oraz oczyszczalni ścieków do produkcji energii elektrycznej i ciepła.

Dostęp do środków pochodzących z Unii Europejskiej na dofinansowanie projektów z zakresu ochrony środowiska, odnawialnych źródeł energii i energetycznej infrastruktury technicznej.
Doprowadzając do uchwalenia „Planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe unikniemy:

 • niedostatecznie rozbudowanej infrastruktury energetycznej,
 • niskiej jakości usług świadczonych odbiorcom,
 • nadmiernie rozbudowanej lub powielanej infrastruktury technicznej,
 • wysokich kosztów stałych ponoszonych przez odbiorców energii,
 • braku infrastruktury zapewniającej szybki rozwój gospodarczy,
 • ryzyka pokrywania pełnych kosztów realizacji zadań dotyczących infrastruktury technicznej przez odbiorców,
 • braku możliwości lub ograniczenie dostępu do środków pochodzących z Unii Europejskiej na rozbudowę i modernizację infrastruktury technicznej.