Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Wykonanie

WykonanieNowelizacja ustawy „Prawo Energetyczne”, mówi o konieczności sporządzenia przez gminę „Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe…”. Poniżej przedstawionych zostanie kilka zasad, które wydatnie mogą przyczynić się do tego, aby opracowanie stało się konstytucją energetyczną gminy.

 • o zamiarze sporządzenia opracowania poinformować Urząd Marszałkowski i tam uzyskać materiały, które mogą być przydatne w trakcie pracy nad „Projektem założeń …”.
 • zbadać informacje historyczne wskazujące, jakie źródła energii wykorzystywane były na określonym terenie.
 • wybrać osobę lub zespół pracujący nad opracowaniem w imieniu urzędu.
 • wybrać firmę opracowującą dokument. Najważniejszym kryterium wyboru – zbadanie opracowań dotychczas sporządzonych i referencje, jakie firma posiada.
 • zgromadzić i uporządkować korespondencję z zakładami energetycznymi działającymi na terenie gminy.
 • zebrać w urzędzie wszystkie dokumenty, które odnoszą się bezpośrednio do opracowania, sporządzone w okresie 10 lat wstecz,

a w szczególności:

      1. odbiorców energii,
      2. rozwoju infrastruktury sieci energetycznych,
      3. koncepcji i projektów rozwoju systemów energetycznych na obszarze gminy,
      4. planów rozwoju gminy związanych ze wzrostem potrzeb energetycznych,
      5. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i/lub studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy,
      6. innych dostępnych opracowań: POŚ, PGO, PRL, strategia rozwoju gminy, wieloletni plan inwestycji, informacje ze spisów powszechnych dla gmin itp.,
      7. listy teleadresowe podmiotów funkcjonujących na terenie gminy