Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Wymagania prawne

WymaganiaZadanie własne gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym - art. 7, ust. 1 w brzmieniu:
zaspokajanie zbiorowych potrzeb wspólnoty gminy w szczególności w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną i cieplną oraz gaz”.

 

Zadania własne gminy wynikające z ustawy Prawo Energetyczne - art. 18 -20, a w szczególności:

 • planowanie i organizowanie zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe na obszarze gminy,
 • planowanie oświetlenia miejsc publicznych i dróg znajdujących się na terenie gminy,
 • finansowanie oświetlenia ulic, placów i dróg znajdujących się na terenie gminy.
  z uwzględnieniem:

  1. bezpieczeństwa energetycznego mieszkańców,
  2. racjonalizacji wykorzystania energii,
  3. dywersyfikacji wykorzystywanych źródeł energii na rzecz OZE,
  4. określeniem perspektywy rozwoju energetycznego
  5. współpracy z gminami ościennymi.