Planowanie energetyczne

Z mocy prawa jest nadrzędny nad planami rozwoju przedsiębiorstw energetycznych. Wpływa na bezpieczeństwo energetyczne mieszkańców gmin i zwiększa możliwość pozyskania środków na inwestycje...

Więcej

Elektroenergetyka

Audytor przedstawia raport, który zawiera informacje: o stanie istniejącym, zalecanych zmianach, oszacowanie kosztów zalecanych zmian, oszacowanie oszczędności z zalecanych zmian.

Więcej

Wymagania

WymaganieCzego wymagać od firmy, która przygotowuje opracowanie?

1. Diagnozy stanu aktualnego poprzez:

 • inwentaryzację istniejących systemów energetycznych
 • ocenę zasobów i możliwości wykorzystania energii odpadowej, OZE oraz budowy układów kogeneracyjnych,
 • podziału gminy na jednostki bilansowe,
 • informacji uzupełniających niezbędnych dla uzyskania odpowiedniego poziomu wiarygodności analiz.

2. Propozycji działań w zakresie:

 • przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii – poprzez ocenę technicznej i finansowej wykonalności,
 • wykorzystania lokalnych zasobów OZE, energii odpadowej – poprzez techniczną i ekonomiczną ocenę konkurencyjności,
 • politycznego forsowania wykorzystania lokalnych źródeł energii,
 • oceny możliwości i zakresu współpracy z sąsiednimi gminami,
 • wykorzystania lokalnych źródeł energii, połączenia systemów, wspólnych inwestycji modernizacyjnych lub budowy nowych źródeł i sieci itp.

3. Oceny bezpieczeństwa energetycznego, ekonomicznego oraz ekologicznego gminy.
4. Określenia celów krótko-, średnio- i długoterminowych; opracowanie koncepcji oraz kosztów osiągania tych celów.
5. Analizy scenariuszy realizacji celów gminy i zmian rynku energii oraz rekomendacji dla dalszych działań wynikających z założeń do planu.
6. Opracowania programów wykonawczych.

 • program ograniczenia emisji dwutlenku węgla,
 • program wykorzystania odnawialnych źródeł energii,
 • program zarządzania energią w budynkach użyteczności publicznej,
 • program termomodernizacji budynków,
 • program edukacyjno – szkoleniowy dla młodzieży, pracowników administracyjnych, podmiotów gospodarczych oraz mieszkańców.
 • wskazanie rozbieżności pomiędzy dotychczasowymi dokumentami planistycznymi gminy a „Projektem założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe”.